telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Anna…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Grzegorz Duszyński - specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39 Kierownik Oddziału Kierownik Oddziału:  dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko - specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: lek. med. Jerzy Gleb specjalista chirurgii…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

zip logo 530

Załącznik nr 1

 

Problemy etyczne mogące wystąpić w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

1. Naruszenie tajemnicy zawodowej lub zasady poufności – przekazanie o pacjencie, jego stanie zdrowia, osobistych problemach powierzonych nam w chwili jego słabości, osobom postronnym, nieupoważnionym do uzyskania tych danych, nie uczestniczącym w procesie leczenia (np. w sytuacjach towarzyskich).

2. Dyskryminacja – tendencyjne traktowanie pacjenta lub pracownika ze względu na jego płeć, rasę, narodowość, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

3. Faworyzowanie pacjentów lub personelu ze względu na własne przekonania czy czy sympatie związane z różnymi czynnikami.

4. Stronniczość przy podejmowaniu decyzji uwzględnianie okoliczności nie związanych z daną sprawą (subiektywna ocena, uprzedzenia, niepotwierdzone informacje o danej osobie) lub brak uwzględnienia ogółu czynników, jednostronne opieranie się na korzystnych lub niekorzystnych z pominięciem drugiej opcji.

5. Nieuprzejmość wobec pacjenta, jego rodziny lub personelu Szpitala, naruszające ich godność lub sprawiające im przykrość celowo, z wyrachowaniem oraz wynikające z nieuprzejmości brak dostatecznej pomocy, zbywanie, udzielanie niedokładnych, niewyczerpujących informacji z powodu niechęci do rozmowy.

6. Brak dostatecznej troski przejawiający się permanentnym brakiem czasu dla pacjenta lub jego rodziny, bardzo ubogie informacje zwrotne o stanie zdrowia mogące wywołać u pacjenta lub jego rodziny przekonanie o zupełnym braku zainteresowania jego stanem zdrowia.

7. Niewłaściwe/niegodne zachowania pracowników niezgodne z ogólnie przyjętymi standardami życia społecznego w rażący sposób naruszające te zasady, godzące w pozytywny wizerunek Szpitala.

8. Mobbing – prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu wywołujące u prześladowanego cierpienie psychiczne, lęk, zaniżoną ocenę przydatności zawodowej (poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie, złośliwość, obraźliwe uwagi, mściwe zachowania, plotkowanie, rozprzestrzenianie fałszywych informacji o nim, stałe nieuzasadnione negatywne uwagi lub krytyka, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, zmuszanie do pracy po godzinach bez stosownego wynagrodzenia w tym zabierania pracy do domu celem uzupełnienia zaległości).

9. Molestowanie seksualne – zachowania i wypowiedzi o charakterze seksualnym naruszające godność drugiej osoby.

10. Brak poszanowania prawa do intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

11. Komunikacja – trudności w komunikacji interpersonalnej mające negatywny wpływ na proces leczenia (nieumiejętność przekazywania informacji, posługiwanie się językiem niedostosowanym do możliwości poznawczych pacjenta lub jego bliskich, np. zbyt specjalistycznym).

12. Sytuacje wątpliwe etycznie w zakresie relacji pomiędzy współpracownikami, przełożonym i podwładnym oraz pacjentem i jego rodziną a personelem Szpitala.

13. Terapie eksperymentalne mogące wywoływać niepożądane, niesprecyzowane dokładnie skutki uboczne, niosące niepewność, cierpienie pacjentów i jego rodziny (niedoinformowanie pacjentów, moralne aspekty podjętych decyzji klinicznych lekarzy).

14. Badania kliniczne z udziałem ludzi dotyczące działalności naukowej w medycynie (niehumanitarne, przedmiotowe podejście do jego uczestników, narażenie pacjentów na silny dyskomfort, cierpienie, na które nie był gotowy, nie był gotowy, nie uwzględnienie jego praw tłumaczone szerszym dobrem lub własną potrzebą uznania i osiągnięć na płaszczyźnie zawodowej).

15. Podejmowanie działań wykraczających poza własne możliwości, brak umiejętności przyznania się do własnych ograniczeń, motywowane wstydem, strachem przed uznaniem za osobę o niskich kompetencjach zawodowych.

16. Podejmowanie się zbyt wielu działań kosztem własnego zdrowia lub narażenia pacjentów na błędy popełniane w wyniku przemęczenia (niedostrzeżenie ważnych symptomów choroby z powodu brak czasu, brak asertywności w określaniu własnych granic).

17. Transplantologia – dylematy etyczne pacjenta i jego rodziny związane z przyjęciem narządu dawcy.

18. Zagadnienia dotyczące początku życia:

            a. naciski na lekarza odnośnie sposobu rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie podyktowane innym niż medycznym powodem (np. chęć uniknięcia bólu) w przypadku           ciąży niezagrożonej;

            b. niegodne obchodzenie się personelu z obumarłym płodem; narażenie matki na dodatkowe             cierpienie poprzez brak taktu w wypowiedziach i zachowaniu;

            c. dylematy matek decydujących na oddanie noworodka do adopcji.

19. Zagadnienia dotyczące końca życia:

            a. odstąpienie od reanimacji na życzenie pacjenta (ustne, w formie, pisemnej, przekazane           przez najbliższych).

            b. odstąpienie od kolejnej reanimacji będącej następstwem wielu wcześniejszych,           następujących po sobie w krótkim czasie (nieskuteczne, niosące cierpienie).

            c. terapia daremna/uciążliwa – podtrzymywanie czynności narządów, nie dające żadnych           szans na wyzdrowienie pacjenta jedynie przedłużające proces umierania, narażające go na       cierpienie lub potęgujące jego dolegliwości; przyczyna cierpienia i rozterek moralnych bliskich o przyczynach medycznych i etycznych zaprzestania daremnej terapii, przerzucanie      odpowiedzialności na pacjenta lub jego rodzinę).

            d. sedacja terminalna – obniżanie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą             środków farmakologicznych (może się wiązać z częściowym ograniczeniem świadomości,             zwiększoną sennością) w celu łagodzenia cierpienia, zapewnienie pacjentowi właściwego             komfortu życia i umierania.

            e. opieka paliatywna – brak dostatecznego zaangażowania w opiekę nad pacjentem ze    względu na świadomość niemożliwości jego wyleczenia.

            f. transplantologia – pomoc rodzinie pacjenta w podjęciu decyzji dotyczącej dawstwa     organów do przeszczepu i w przypadku decyzji pozytywnej przygotowywanie jej na to.

20. Decyzje podejmowanie w oparciu o klauzulę sumienia (dylematy moralne, brak wskazań motywów takiej decyzji, niewskazania innych specjalistów mogących zająć się pacjentów).

21. Naruszenie praw pacjenta, naruszenie zapisów  Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 288 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg